BCIS ELEMENTARY TEACHERS

BCIS ELEMENTARY TEACHERS

Adrienne Lee

Primary Teacher BCIS
 • Cô Adrienne
 • Cử nhân Sư Phạm, Học viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario thuộc Đại học Toronto, 2012
 • Cử nhân Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, Đại học Toronto, Ontario, 2012
 • Chuyên gia giảng dạy ELL, 2019

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm

Email me

Alex Kopun

Primary Teacher, PE Grades 1 - 5
 • Thầy Alex
 • Cử nhân Sư Phạm, Khoa Giáo dục, Đại học York, Toronto, Ontario, 2017
 • Cử nhân Danh dự Khoa học Xã hội, Đại học Trent, Ontario, 2015
 • Giảng dạy ELL, Phần 1, 2018
 • Giảng dạy ELL, Phần 2, 2019

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

Email me

Bonnie Yuen

Primary Teacher, English 5.5 and EAL
 • Cô Bonnie
 • Thạc sỹ Khoa học Xã hội về Giáo dục và nghiên cứu Trẻ em, Viện Thực nghiệm Ontario thuộc Đại học Toronto, 2017
 • Cử nhân Khoa học, Đại học British Columbia, British Columbia, 2015

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

Email me

Bùi Thị Trang

Teaching Assistant 1.5 and 2.7
 • Cô Trang
 • Cử nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm

Email me

Cao Thị Thảo Nguyên

Primary Teacher, Vietnamese 2.1
 • Cô Nguyên

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm

Cao Võ Thu Quỳnh

Primary Teacher, Art
 • Cô Quỳnh

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm TP.HCM

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm

Đào Phương Thảo

Primary Teacher BCIS
 • Cô Thảo
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM, 2018

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm

Email me

Đinh Thị Kiều Oanh

Teaching Assistant 1.1 and 1.2
 • Cô Oanh

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sài Gòn, TP.HCM

Email me

Dương Thị Ngọc Tuyết

Primary Teacher BCIS
 • Cô Tuyết

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM, 2013
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm

Email me

Hà Thị Hương

Primary Teacher, Vietnamese 5.1
 • Cô Hương

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM, 2014
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm

 Email me